Een eenvoudige sleutel voor slotenmaker Lanaken onthuld

Op een noordoosthoek betreffende laatstgenoemde steeg woonde ons wielmaker in ons huis dat tussen een titel aangaande ‘’t Soutvatt’ bekend was.

Aangezien muziekmeesters van beroep kende men destijds zo ook niet. Mij kan zijn wel gebleken, dat de studenten in het Fraterhuis in de zang en een muziek werden onderwezen, tevens weet zongen ze niet verdere bij een kerk­dienst mee, zoals een voormalige ‘Broeders des Gemeenen levens’. Dus komt dit mijzelf vermoedelijk vanwege het Huygh Pietersz, welke zo in de onmiddellijke nabuurschap van genoemde instelling woonde, een man was, die de „eer­bare Jonggesellen binnenshuys instrueerde in de funda­menten met Musijck ende Sang”.

Mr. Willem over der Meer, ‘doctor inde medi­cinen’ volgde en had ten westen tot buurman ons ‘glaesmaecker’ wiens woonhuis ‘Inde Blauwe Ruyt’ heette. Nog een kleermaker, voorts een ‘schrienwercker’ een slotenmaker, de weduwe betreffende ons lijndraaier, en de Kerkstraat kan zijn ten eindpunt.

zou deze mogen ontvangen 6 guldens eens, zonder verdere. Een ga naar voor een gezeten burger, die nauwelijks biljet had van regenten, en waar deze geroepen werden "omme te visiteren hetgeen sieckte welke hadde, sonder het deze gebesicht (werden) omme denselven persone te cureren"

In het bedrijvige Delft van de 17e eeuw schijnen de zenuwen over de bewoners minder prikkelbaar geweest te zijn dan thans (1882)

In de Resolutiën der Generale Staten, te beginnen met het jaar 1601, komt bestaan benaming als ‘plaetsnijder tot Delft’ herhaalde malen voor, onder verdere vanwege ingeval maker betreffende een kaart aangaande een belegering betreffende Sluis, waarvoor jij in 1602 honderd daalders kreeg. Voor het bedrag werden deze echter immers geacht 20 kaarten te leveren.

Een westzijde aangaande het Vrouwjuttenland was met lieden betreffende allerlei beurs bevolkt, waaronder ons Lambrecht Cornelissen. Hij oefende het moeilijke werkzaamheid uit betreffende ‘antycksnijder’, het zich vooral openbaarde in het snijden aangaande beelden en figuren in hout, op bestaan ‘antijcks’, dat wil zeggen tot dit model of voorbeeld der Ouden, wier werk en kunst men poogde na te streven.

Een Visch, door de Vissteeg, die tot de brouwerij vernoemd is, en Een Oyevaer door een sluitsteen betreffende ons poortje in die steeg waarna ons afbeelding is te merken betreffende deze destijds in Delft zeer populaire vogel.

‘Int Blauwe Truweel’ had een slotenmaker Borgloon metselaar, welke door een sprekend uithangteken zijn beurs aankondigde, zijn zetel opgeslagen.

). Heel wat achternamen welke op man eindigen, hebben hun oorsprong te danken met een evenement dat een der voorouders uitoefende.

In een Oudheden en Gestichten over Delfland is een kwestie mijns inziens volko­men opgelost. Er is aangetekend: “Een heer Bleiswijck zeit in zijn beschrijvinge aangaande Delft, dat een brieven en papieren aangaande dit Begynhof, mits de oorlog en de veranderingen over tyden, gedolven en in de aarde begraven zijnde, ganschelijk vergaan en onleesbaar geworden ziin, enz.”.

.. 2400 gulden”. Het het ons essentiele som was, kan geraken opgemaakt uit dit feit dat deze wegens 't conterfeitsel tot 't leven betreffende Z. Excentie de Heere Prince Maurits aangaande Nassau 200 gulden betreffende Burgemeesteren ontving, ons bedrag, dat tot een tegenwoordige waarde over dit bedrag (in 1882!)

Ze zette zeker de zaak voort, waaruit mijns inziens mag worden opgemerkt dat Schol nauwelijks ‘konstschilder’, doch een ‘huisschilder’ of ‘verver’ was. Bestaan afaire kon door zijn nagelaten dame met vreemde hulp worden aangehouden, wat door een weduwe met een collega aangaande Jan Steen ofwel betreffende Mierevelt bezwaarlijk kon geschieden.

Dat zo'n ernstig man, wie ons deel aangaande de opleiding van toekomstige predikanten was toevertrouwd, ingeval „speelman’ op brui­loften en herbergen profane liedjes gezongen ofwel aan bestaan blaas- ofwel snareninstrument wereldse tonen ont­lokt gaat beschikken over, mag je moeilijk aannemen. Evenwel zou men daartegen kunnen aanvoeren het de Psalmen, teneinde ze des te beter in de herinnering te vestigen, met­vankelijk op deze plaats te lande op ‘waerlicke voysen’ werden gezongen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *